Objetius comunicatius

– Demostrar comprensió responent a la conversació de l’examinador de forma adequada
– Comunicar una varietat de fets, idees i opinions, i justificar-los en un tema prèviament escollit i connectat a través d’una sèrie de torns llargs
– Involucrar-se en la discussió de l’anomenat tema
– Controlar interrupcions o peticions de clarificació
– Prendre el control de la interacció
– Mantenir el discurs demanant informació i fent comentaris
– Col·laborar en la discussió facilitant comentaris
– Fer torns quan sigui necessari
– Compartir la responsabilitat de mantenir la interacció
– En cas de tallar-se la comunicació, demostrar consciència d’això i portar a terme els passos bàsics per remeiar-ho

Funcions del llenguatge

– Aconsellar

– Expressar possibilitat i dubte

– Fer suggerències i expressar acord i desacord

– Descriure costums en el passat

– Destacaravantatges i desaventatges

– Obtenir més informació i un major desenvolupament d’idees i opinions

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica del nivell 6 de Trinity

– Verbs modals i frases utilitzades per aconsellar i suggerir, per ex. shoud/ought to, could, you’d better

– Verbs modals y frases utilitzades per a expressar possibilitat i dubte, per ex. may, might, I’m not sure

– Oracions condicionals de 2on tipus

Used to

– Verbs modals relacionats amb les funcions mencionades

– Veu passiva simple

– Proposicions adjetives

– Connectors discursius, per ex., because of, due to

Vocabulari

– Expressions i frases relatives a les funcions de la llengua anomenades

– Costums nacionals

– Producció i productes nacionals i locals

– Expressions i frases relatives a les funcions del llenguatge anomenades

– Educació

– Records de la infància

– Contaminació i reciclatge

– Paraules i expressions adequades per mostrar interès i mostrar conciència de l’interlocutor, per ex. Really? Oh dear! Did you?

– Expressions i frases relatives a les funcions del llenguatge anomenades

– La vida en els ppobles i la ciutat

Fonologia

– Pronunciació correcta del vocabulario específic dels temes tractats

– Entonació ascendent per, en cas necessari, indicar interès i/o sorpresa

– Entonació descendent per indicar finalització d’un torn

– Entonació i trets característics del discurs connectado més enllà del nivell oracional