Oferim cursos d’idiomes en tots els nivells, des de A1 a C2, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). A continuació presentem:

Preparar els seus empleats per un examen oficial amb Oxford House

A nivell internacional hi han exàmens oficials que acrediten els coneixements d’una determinada llengua. Després d’un any, dos o més d’estudis, molts necessitem un certificat que acrediti els coneixements lingüístics que posseïm i així poder demostrar-los en el món laboral.

És per aquest motiu que moltes empreses ofereixen als seus treballadors l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial per tal de poder acreditar els seus coneixements i al mateix temps establir uns objectius clars per al curs.

Centre autorizado de exámenes de inglés Trinity GESE en BarcelonaOxford House és un centre registrat per realitzar exàmens d’anglès GESE de Trinity College London. Tots els adults, nens i joves que fan els nostres cursos d’anglès tenen la possibilitat de presentar-se a l’examen oral d’anglès GESE de Trinity. És un examen reconegut a nivell internacional i es realitza en la nostra acadèmia cada juny.
Centro de preparación de exámenes FCE, CAE y CPE de Cambridge ESOL en BarcelonaA més, som un centre de preparació d’exàmens d’anglès de Cambridge ESOL i oferim cursos de curta o llarga durada per preparar el FCE (First Certificate of English), el CAE (Certificate of Advanced English) o el CPE (Certificate of Proficiency in English).

Podem incorporar preparació de l’examen GESE de Trinity, els exàmens FCE, CAE o CPE de Cambridge, diplomes de francès, diplomes d’espanyol o certificats de català en qualsevol curs d’idiomes o classe a mida que donem a empreses.

Per oferir als seus empleats l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial, contacti amb el Cap d’Estudis i el professor del curs els prepararan als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

Certificats reconeguts de coneixements d’idiomes d’acord amb el MCER

Centro acreditador →Trinity College LondonUniversity of CambridgeInstituto CervantesGeneralitat de CatalunyaInstitut Français
Marc Comú EuropeuExamen d’anglès s GESECertificat d’anglèsDiploma de espanyol DELECertificat de catalàDiplomes de francès
C212CPENivel superiorNivell superiorDALF C2
C110-11,ISE IIICAENivell de suficiènciaDALF C1
B27-9,ISE IIFCENivel intermedioNivell intermediDELF B2
B15-6,ISE IPETNivel inicialDELF B1
A23-4KETNivell elementalDELF A2
A1+2-3Nivell bàsic
A11-2DELF A1

Capacitats que l’alumne ha de controlar en cadascun dels nivells del MECR

El MECR delimita les següents capacitats que l’alumne ha de controlar en cadascun dels nivells.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat; quan pot presentar-se a si mateix i a d’altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix i quan pot relacionar-se de forma elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a cooperar.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.); quan sap comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals i quan sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre els punts principals de texts clars i a llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d’estudi o de lleure; quan sap espavilar-se en la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza la llengua; quan és capaç de produir texts senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal i quan pot descriure experiències, esdeveniments, desigs i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç d’entendre les idees principals de texts complexos que tractin de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que siguin dins del seu camp d’especialització; quan pot relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors i quan pot produir texts clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre una àmplia varietat de texts extensos i amb cert nivell d’exigència, així com reconèixer en ells sentits implícits; quan sap expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada; quan pot fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmics i professionals i quan pot produir texts clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix; quan sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin a llengua parlada o escrita, i presentar-los de manera coherent i resumida i quan pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat fins i tot en situacions de major complexitat.