Objectius comunicatius

– Comprendre preguntes, peticions i afirmacions curtes i senzilles
– Respondre amb accions adequades i frases curtes afirmatives i negatives
– Participar en la conversa utilitzant frases memoritzades i afirmacions curtes
– Utilitzar un rang bàsic de paraules i frases senzilles relatives a detalls i situacions personals
– Demanar informació personal molt bàsica, per exemple, sobre les pertinences

 

Funcions del llenguatge

–  Informar sobre les pertinences

– Fer preguntes molt senzilles sobre detalls personals

–  Afirmar fets senzills

– Indicar la posició d’objectes i persones.

– Descriure persones, animals, objectes i indrets de manera molt senzilla.

Gramàtica

– Preguntes en el temps verbal present simple

– Pronoms interrogatius who?, when?

– Determinants their, its

– Pronoms possessius mine, yours, his, hers

– Temps verbal present simple

There is/are , has/have got/have you got? Do you have?

– Pronoms interrogatius where? how?

– Preguntes en el temps verbal present continuous

– Determinants some, any

– Preposicions de lloc in, on, under, between, next to

– Respostes de tipus yes/no a preguntes en el temps verbal present continuous

Vocabulari

– La família y els amics

– Pertinences

– Dies de la setmana i mesos de l’any

– Nombres cardinals fins a 50

– Mascotes

– Vocabulari i estructures pertinents a les funcions esmentades

– Habitacions d’una casa

– Objectes a la llar

Fonologia

– Pronunciació correcta de les paraules pertinents al vocabulari anomenat

– Pautes bàsiques de entonació per a preguntes senzilles

– Contraccions, per exemple I’ve, I’m, he’s