Objetius comunicatius

– Demostrar comprensió i responent de manera adequada a peticions i preguntes senzilles
– Utilitzar models bàsics d’oracions i frases per comunicar informació limitada relacionada amb situacions senzilles de la vida quotidiana
– Intercanviar informació bàsica sobre la vida diària i activitats quotidianes preguntant i responent preguntes senzilles
– Connectar grups de paraules de manera molt senzilla utilitzant and i then

 

Funcions del llenguatge

– Descriure rutines diàries i horaris

– Donar dates

– Fer preguntes senzilles sobre la vida quotidiana

– Expressar habilitats i incapacitats

– Descriure estats en el passat

– Fer preguntes senzilles sobre la vida quotidiana

– Donar direccions molt senzilles

– Descriure activitats actuals de persones reals o de pel·lícules

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica dels nivells 1 i 2 de Trinity

– Connectors and i then

– Preposicions de temps on, in, at

Can i can’t

– Temps passat del verb to be

– Temps verbal present continuous

– Preposicions de moviment: from, to, up, down, along, across

– Preposicions de lloc: near, in front of, behind, opposite

Vocabulari

– Hores i dates

– Professions

– Números ordinals fins 31st per a dates

– Lloc d’estudi

– Temps lliure

– La vida a casa

– Colors

– Indrets de la regió

– El clima

Fonologia

–  Pronunciació correcta de paraules relacionades amb es temes de vocabulari mencionats

– L’ús de contraccions quan sigui necessari

– Patrons bàsics d’accentuació i entonació en paraules, oracions curtes i preguntes senzilles