Objectius comunicatius

– Demostrar comprensió responent preguntes de manera adequada
– Donar informació sobre un tema ja preparat en una sèrie de torns llargs connectats
– Respondre preguntes sobre el tema preparat i participar en una discussió informal sobre el tema donant més informació o detalls
– Respondre a peticions d’aclariments i donar les raons o motius per fer tals afirmacions

 

Funcions del llenguatge

– Donar raons i motius

– Declarar la durada d’un esdeveniment

– Parlar del futur, informant i predicant

– Parlar esdeveniments en el passat recent i/p indefinit

– Expressar preferències

– Determinar quantitats

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica del nivell 4 de Trinity

– Connectar proposicions utilitzant because

– Temps verbal present perfect incloent l’ús de for, since, ever, never, just

Will en referència al futur per a informar i pedir

– Adjectius i frases adverbials de quantidad, per ex. a lot, not very much, many

– Expressions que marquen preferència, per ex. I prefer, I’d rather

Vocabulari

– Moments especials, per ex. celebracions d’aniversari

– Música

– Expressions referides a moments del passat i del futur, per ex. two days ago, in the future

– Mitjans de transport

– Experiències personals recents

– Festivals

– Entreteniment, per ex. el cinema, la televisió, discoteques

Fonologia

– Pronunciació correcta del vocabulario específic dels temes esmentats

– Entonació y formes febles correctes en el discurs connectat

– La combinació de formas febles i contraccions, per ex. I’ve been to…