Objectius comunicatius

– Demostrar comprensió responent preguntes de manera adequada
– Donar informació sobre un tema ja preparat en una sèrie de torns sostinguts
– Aconseguir que una seqüència d’esdeveniments sigui clara mitjançant referències a fets anteriors i futurs
– Respondre preguntes sobre el tema preparat i participar en un debat informal sobre aquest tot i donant respostes a les diferents preguntes que demanin més informació, fets o detalls
– Proporcionar informació i proporcionar opinions quan sigui necessari
– Començar a jugar una part limitada a l’iniciar i mantenir la conversa

 

Funcions del llenguatge

– Expressar intencions i propòsits

– Expressar obligacions i necessitat

– Expressar certeses i dubtes

– Expressar i demanar opinions i impressions

– Descriure accions en el passat al llarg d’un període de temps

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica del nivell 5 de Trinity

– Infinitiu per marcar causa

– Temps verbal present continuous per indicar futur

Will en referència al futur per informar i predir

– Oracions condicionals de tipus zero i primer utilitzant if i when

– Verbs modals relacionats amb les funcions mencionades

– Temps verbals del passat

Vocabulari

– Més expressions per parlar del futur, per ex: the day after tomorrow

– Viatjar

– Diners

– Salut i bon estat físic

– Phrasal verbs més comuns

– Moda

– Normes i regles

– Aprendre un idioma estranger

– Frases i expressions relacionades amb les funcions del llenguatge mencionades

Fonologia

– Pronunciació correcta del vocabulari específic de los temes mencionats

– Accentuació oracional per aclarir significats

– Entonació i característiques bàsiques del discurs connectat a nivell oracional

– Patrones d’entonació de preguntes més complexes