Objetius comunicatius

– Expressar fets, idees, opinions i actituds sobre un tema prèviament escollit i mantingut en el transcurs d’una sèrie de torns llargs
– Mantenir la coherència i la cohesió en el transcurs de la fase tot i organitzant el discurs
– Destacar idees significatives
– Parafrasejar quan sigui necessari per tal de mantenir el discurs
– Involucrar a l’examinador en la discussió del tema
– Dirigir interrupcions sense un esforç excessiu per resumir i restablir
– Prendre el control de la interacció
– Mantenir el discurs demanant informació i esplaiant-se en les respostes obtingudes
– Desenvolupar la conversa proporcionant comentaris i opinions
– Alternar-se, mantenir el torn, finalitzar-lo i oferir-lo quan sigui adequat
– Fer seguiment a comentaris per desenvolupar la conversa
– En cas de produir-se errors en la comunicació, utilitzar paràfrasi i circumlocucions

 

Funcions del llenguatge

– Expressar suposicions fent hipòtesis

– Paràfrasi

– Expressar idees abstractes

– Avaluar opcions

– Expressar penediment, desitjos i esperances

– Avaluar accions o esdeveniments passats

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica del nivell 8 de Trinity

– Formes més complexes de la veu passiva amb verbs modals

– Oracions condicionals de tipus mixt

– Should/must/might/could + perfect infinitive

– Verbs seguits d’infinitiu i/o gerundi, per ex. forget, stop, go on, remember

– Models verbals correctes després de wish i hope

Vocabulari

–  Frases i expressions relatives a les funcions del llenguatge referides

– Hesitation fillers, e.g. I mean, you know

– Expressions que permeten guanyar temps per a pensar i prosseguir amb el torn, per ex. well, let me think

– Somnis i malsons

– Disseny

Fonologia

– Pronunciació correcta del vocabulari específic del tema corresponent

– Alçar i abaixar el to de la veu a l’hora de proseguir, abandonar i oferir torns

– Èmfasi i ritme per destacar punts i idees principals

– Entoncació i convicció per a transmetre una postura