Objectius comunicatius

– Intercanviar salutacions
– Mostrar comprensió d’instruccions senzilles a través d’accions adequades
– Comprendre preguntes, peticions i afirmacions curtes i senzilles
– Respondre amb accions adequades i frases afirmatives i negatives curtes
– Participar en la conversa utilitzant frases memoritzades i afirmacions curtes
– Utilitzar un rang bàsic de paraules i frases senzilles quant a detalls i situacions personals
– Demanar informació personal molt bàsica, per exemple, sobre las pertinences

Funciones del lenguaje

– Intercanviar salutacions

– Donar i demanar informació personal

– Identificar i anomenar objectes facilitats en la llista de vocabulari

– Acomiadar-se

Gramàtica

–  Imperatiu per a accions freqüents

– Pronoms interrogatius what? How many? How old?

– Demostratius this, that, these, those

– Determinants a, the, my, your, his, her

– Pronoms de subjecte

Vocabulari

–  Informació personal

–  Vocabulari relacionat amb l’entorn immediat, incloent objectes típics d’una classe

– Parts bàsiques del cos i la cara

–  Adjectius senzills

– Animals comuns

– Números cardinals fins a 20

–  Colors

– Roba d’ús quotidià

– El temps

Fonologia

Pronunciació correcta de les paraules d’ús freqüent que pertanyen a la llista de vocabulari mencionada