Objectius comunicatius

– Donar informació sobre un tema ja preparat en una sèrie limitada de torns llargs
– Respondre preguntes sobre un tema ja preparat i participar en una discussió informant, tot i proporcionant més informació, fets o detalls
– Demostrar comprensió responent preguntes de manera correcta
– Contribuir en la conversa de manera apropiada a través d’afirmacions curtes
– Comunicar informació limitada a través intercanvis senzills i directes

Funcions del llenguatge

– Descriure freqüència

– Expressar gustos

– Parlar sobre fets passats

– Parlar de plans futurs i intencions

– Fer comparacions senzilles

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica del nivell 3 de Trinity

– Adverbis de freqüència

– Like + gerund/infinitive

– Connector but

– Temps verbal past simple de verbs regulars i dels verbs irregulars més comuns

– Futur amb going to

– Comparatius i superlatius en els adjectius.

– Adverbis i frases adverbials de freqüència, per exemple often, every day

– L’escola i el treball

– Aficions i esports

Vocabulari

– Expressions del passat, per exemple yesterday, last night

– Anar de compres

– Vacances

– Menjar

– Activitats de caps de setmana i de temporada.

Fonologia

– Pronunciació correcta del vocabulari específic dels temes mencionats

– Formes febles i entonació adequades en el discurs connectat

– Tres formes diferents de pronunciar ed del temps verbal past simple, per exemple played, walked, wanted