Metodologia

La metodologia dels nostres cursos d’espanyol es basa en un enfocament comunicatiu, donat que creiem que el més important és que els nostres alumnes siguin capaços de parlar i entendre l’espanyol del món real i quotidià. Per aquest motiu, les nostres classes són completament en espanyol i els nostres alumnes poden posar en pràctica els coneixements adquirits dins i fora de l’aula.

El nostre objectiu és fer dels nostres alumnes usuaris independents de la llengua, ajudant-los a adquirir i millorar les seves capacitats de comprensió i expressió oral i escrita a través de la gramàtica, el vocabulari i els elements socioculturals de la llengua.

Els nostres alumnes podran adquirir aquestes habilitats en un ambient relaxat i amistós, amb persones de diferents nacionalitats i cultures.

Per a saber les necessitats específiques dels nostres alumnes, disposem no sols de proves de nivell, sinó també de l’assessorament dels nostres professors i caps d’estudis. Els alumnes, a més, poden optar per classes particulars on s’atendran de forma més detallada les seves necessitats específiques.

Així mateix, per recalcar la importància de la part sociocultural, oferim classes específiques en temes relacionats amb el món hispà.

 

Nivells al nostres cursos d’espanyol

Principiant (A1-A1+)

En aquest nivell ens nostres alumnes aprendran els recursos necessaris per atendre les seves necessitats més bàsiques: donar i preguntar informació personal, desenvolupar-se en botigues i restaurants, preguntar i donar direccions, identificar persones i llocs, parlar sobre gustos, mostrar acord o desacord o parlar sobre la seva vida diària.

És important que l’alumne sigui capaç de desenvolupar-se en llocs i situacions de la vida quotidiana com bars, restaurants, supermercats, a classe, al carrer, als transports públics, etc.

Per tot això s’estudiaran les formules i els elements gramaticals i lèxics necessaris per dur a terme aquestes funcions satisfactòriament, com substantius i adjectius relacionats amb aquests temes (el gènere, el número i la seva concordança), les preposicions, el present d’indicatiu, adverbis de freqüència, les hores, etc.

 

Elemental (A2)

En aquest nivell, els estudiants assentaran i desenvoluparan les competències adquirides en el nivell anterior. Els alumnes guanyaran confiança per desenvolupar-se en les situacions quotidianes i aprendran a narrar i explicar successos de la seva vida quotidiana.

Al final d’aquest nivell, els alumnes podran fer front a situacions comunicatives com expressar estats d’ànim i físics, preguntar i donar informació personal i opinions, parlar sobre la vivenda, la situació laboral, l’ alimentació, parlar del que han fet o dels seus plans.

Alguns temes gramaticals que s’estudien en aquest nivell són alguns temps passats de l’espanyol, el futur, oracions comparatives i superlatives o alguns usos del ser i l’estar.

 

Intermedi (B1)

En aquest nivell, l’alumne adquireix les capacitats necessàries per obtenir un ús més precís de la llengua. A més a més, es comença a recalcar en el seu ús sociocultural.

Durant aquest nivell, l’alumne aprendrà els recursos necessaris per explicar anècdotes sobre el passat, exposar i opinar sobre un tema, parlar de cine o llibres, donar instruccions, buscar feina, etc.

Podrà desenvolupar les seves aptituds orals i escrites mitjançant texts com anuncis publicitaris, anuncis de treball, anuncis de vivenda, petits articles, arguments d’obres artístiques.

Són temes gramaticals propis d’aquest nivell el contrast entre els passats en espanyol, el condicional, el present de subjuntiu, els complements verbals, etc.

 

Intermedi Alt (B2)

El nivell intermedi alt es caracteritza per un major aprenentatge d’elements socioculturals, com expressions idiomàtiques, paraules de diferents argots, celebracions hispanes, etc.

L’alumne podrà adquirir les habilitats necessàries per comprendre i expressar-se en texts orals i escrits quotidians i formals, donant detalls i matisos i aportar la seva opinió. També és important el desenvolupament i la fluïdesa de la seva pronunciació.

Algunes nocions gramaticals d’aquest nivell són l’ampliació d’usos del present de subjuntiu, l’imperfecte de subjuntiu, les oracions condicionals, etc.

 

Avançat (C1)

En el nivell avançat, l’alumne és capaç de millorar les seves habilitats per comprendre elements més complexos com pel•lícules, texts literaris, texts periodístics, etc.

Es tracten temes més culturals i relacionats amb la vida quotidiana de la societat, mitjançant texts relacionats amb els mitjans de comunicació. L’alumne aprendrà a argumentar, rebatre, exposar les seves idees sobre un tema i a extreure la informació general i detallada de texts orals i escrits.

Els temes tractats a classe son més específics segons les necessitats i els interessos dels alumnes.

 

Exàmens DELE

Què són els DELE?

Els exàmens DELE (Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera) són els exàmens oficials organitzats per l’Institut Cervantes i la Universitat de Salamanca.

Existeixen 6 nivells de DELE: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 que es realitzen durant diferents convocatòries de l’any.

 

Per què els DELE?

Els exàmens DELE son els únics exàmens oficials d’espanyol reconeguts internacionalment. A més a més, poden ser necessaris per poder accedir a institucions acadèmiques, per poder progressar professionalment o per poder obtenir la nacionalitat espanyola.

Els exàmens de DELE s’examinen de totes les destreses que l’alumne necessitarà per utilitzar l’espanyol en el món real.

 

Convocatòries

Existeixen diferents convocatòries segons els nivells. En algunes els alumnes es poden examinar de tots els nivells i en altres només d’alguns.

Dates d’examen DELE

 

Els nostres cursos

Els nostres cursos de DELE estan pensats i dissenyats per a poder preparar els exàmens DELE. Són cursos que es realitzen de manera intensiva durant 4 setmanes, 2 hores de dilluns a dijous (32 hores en total), amb un grup d’alumnes reduït. D’aquesta manera, ens assegurem que els nostres alumnes practiquen les diferents competències que s’examinen en els DELE.

Cursos de preparació als exàmens DELE a Oxford House Barcelona

 

Acreditacions Oxford House Barcelona