Objetius comunicatius

– Expressar fets, idees, opinions i explicar punts de vista sobre un tema prèviament escollit connectat a través d’una sèrie de torns llargs
– Mantenir la coherència i la cohesió en l’organizació del discurs
– Dirigir interrupcions utilitzant estratègies de restabliment de la conversació
– Respondre a peticions de més informació, aclaracions i explicacions
– Prendre el control de la interacció
– Mantenir el discurs demanant més informació i comentant les respostes obtingudes
– Alimentar la conversa propiciant comentaris i opinions de l’interlocutor
– Fer torns en la conversa, deixar el torn i oferir-lo quan sigui adequat
– Fer seguiment de comentaris per desenvolupar la conversa
– En cas de mancances en la comunicació fer allò necessari per tal de reparar-la

Funcions del llenguatge

– Persuadir i descoratjar

– Expressar sentiments i emocions

– Expressar impossibilitat

– Referir la conversa d’altres

– Especulació

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica del nivell 7 de Trinity

– El tiemps verbal present perfect continuous

– El tiemps verbal past perfect

– Expressions per connectar, per ex. even though, in spite of, although

– Oracions condicionals de tercer tipus

– Recursos cohesius, per ex. so to continue, in other words, for example

– Estil indirecte

Vocabulari

– Frases i expressions relatives a les funcions del llenguatge referides

– Paraules i expressions adequades par incitar participació més gran

– Valors personals i ideals

– Inquietuds ambientals nacionals

– Estàndards socials i vitals

– Persones públiques, passat i present

– El món laboral

– Fenomens i esdeveniments inexplicables

Fonologia

– Pronunciació correcta del vocabulari específic dels temes referits

– Entonació ascendent i descendent per indicar que finalització i oferiment d’un torn

– Accentuació, entonació i timbre relatius a les funcions del llenguatge referides

– Accentuació i entonació per indicar emocions