Objectius comunicatius

– Fer, sobre un tema a escollir, una presentació formal, de naturalesa discursiva i amb una estructura i una seqüència identificables, tot i utilitzant connectors discursius i recursos cohesius.
– Fer una introducció de la presentació, desenvolupar punts específics, donar raons i exemples que les sostinguin.
– Començar un debat sobre alguns dels punts mencionats i involucrar a l’interlocutor.
– Compartir amb l’interlocutor la responsabilitat de mantenir el debat.
– Respondre a peticions d’aclariments i/o desenvolupament.
– Defensar un punto de vista y desenvolupar un raonament.
– Ser responsable del rumb i la continuïtat de la interacció.
– Utilitzar convencions per prendre i cedir el torn per tal d’assegurar que la interacció sigui fluida i es desenvolupi de forma espontània.
– Contribuir per tal d’influir en el rumb de la conversa.
– Participar sense buscar expressions de manera gaire evident.

 

Funcions del llenguatge

– Desenvolupar un raonament

– Defensar un punt de vista

– Expressar creences

– Expressar opinions de manera temptativa

– Resumir informació, idees i raonaments

– Deduir

Gramàtica

– Repàs de la gramàtica del nivell 9 de Trinity

– Estructures més complexes per expressar idees amb claredat

– Millorar la precisió en l’ús de temps verbals complexos

– Millorar la precisió en l’ús de temps verbals complexos

Vocabulari

– Expressions i frases relacionades amb les funcions del llenguatge mencionades

– Expressions idiomàtiques i col·loquialismes.

– Paraules que modifiquen, per ex: basically, quite, certainly

– Expressions i frases relacionades amb les funcions del llenguatge mencionades

– Intensificadors, per ex: absolutely, completely, totally

– Expressions temptatives, per ex: I may be wrong but…

– Expressions i frases relacionades amb les funcions del llenguatge mencionades

– Paraules per enumerar, per ex: firstly, finally

Fonologia

– Pronunciació correcta del vocabulari relacionat amb llistes mencionades

– Sons amb una mínima semblança a la llengua materna

– Una varietat d’accentuacions i patrons d’entonació i volum per tal de:

* involucrar i mantenir l’interès de l’examinador

* assenyalar el subministrament d’informació nova

* indicar l’estructura del discurs